Zgoda na wystawienie e-faktury

ZGODA NA PRZESYŁANIE (W TYM UDOSTĘPNIANIE) FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ


Ipracownia Grzegorz Wysocki
58-200 Dzierżoniów, Ul. Kościelna 12/1
NIP: 8821139890, REGON : 022369053
e-mail: biuro@ipracownia.pl

Odbiorca faktur:

Imię i nazwisko/nazwa firmy

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres(ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Telefon kontaktowy ……………………………………………………………………………………………………………………………..

W przypadku przedsiębiorców

NIP………………………………………………………………………… Regon ………………………………………………………………….

Wpisany do rejestru/ewidencji działalności gospodarczej …………………………………………………………………….

Prowadzonego przez Sąd/Urząd …………………………………………………………………………………………………………..

Pod numerem ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Będąc uprawniony do reprezentowania podmiotu wskazanego powyżej oraz świadomy konsekwencji podania nieprawdziwych informacji, wyrażam zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Ipracownia Grzegorz Wysocki faktur VAT, duplikatów oraz korekt faktur w formie elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług z późniejszymi zmianami. Jednocześnie potwierdzam, że zapoznałem się z obowiązującym w firmie Ipracownia Grzegorz Wysocki Regulaminem wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej.

Adres e-mail, na który będzie przesyłana faktura elektroniczna to:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Faktury będą przesyłane z platformy FAKTURAXL.PL.

Przyjmuję do wiadomości, że firma Ipracownia Grzegorz Wysocki może także wystawiać dokumenty (faktury, duplikaty faktur, korekty faktur) również w tradycyjnej formie papierowej zamiast w formie elektronicznej, na co wyrażam zgodę.

Oświadczam, że mam świadomość i wiedzę że niniejsza zgoda może zostać cofnięta, w następstwie czego firma Ipracownia Grzegorz Wysocki utraci prawo do wystawiania i przesyłania odbiorcy dokumentów w formie elektronicznej w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia od odbiorcy o wycofaniu zgody na elektroniczne przesłanie i udostępnianie faktur.

Cofnięcie zgody musi być złożone w formie pisemnej i przesłane na adres elektroniczny biuro@ipracownia.pl lub na adres siedziby firmy Ipracownia Grzegorz Wysocki

W przypadku zmiany wyżej wymienionego adresu e-mail zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia o zmianie adresu poczty elektronicznej wykorzystywanego do odbioru faktur elektronicznych przesłanego na adres siedziby firma Ipracownia Grzegorz Wysocki lub na adres elektroniczny : biuro@ipracownia.pl

Ponadto wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Ipracownia Grzegorz Wysocki danych osobowych podanych w niniejszym oświadczeniu w celu wystawiania faktur, faktur korygujących lub duplikatów faktur.

Miejscowość i data:                                                         Podpis Klienta:…………………………………………….                                   ………………………………………………….

                                                                              (czytelny podpis)pieczątka)


Plik zgody do pobrania:
zgoda na wystawienie faktur