Wycofanie zgody na e-faktury

WYCOFANIE ZGODY NA PRZESYŁANIE (W TYM UDOSTĘPNIANIE) FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJIpracownia Grzegorz Wysocki
58-200 Dzierżoniów, Ul. Kościelna 12/1
NIP: 8821139890, REGON : 022369053
e-mail: biuro@ipracownia.pl

Odbiorca faktur:

Imię i nazwisko/nazwa firmy

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Telefon kontaktowy ……………………………………………………………………………………………………………………………..

W przypadku przedsiębiorców

NIP………………………………………………………………………… Regon ………………………………………………………………….

Wpisany do rejestru/ewidencji działalności gospodarczej …………………………………………………………………….

Prowadzonego przez Sąd/Urząd …………………………………………………………………………………………………………..

Pod numerem ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Będąc uprawniony do reprezentowania oraz świadomy podania nieprawdziwych informacji, wycofuję zgodę na przesyłanie (w tym udostępnianie) przez firmę Ipracownia Grzegorz Wysocki faktur w formie elektronicznej.

W związku z powyższym firmę Ipracownia Grzegorz Wysocki traci możliwość wystawiania (udostępniania) faktur w formie elektronicznej najpóźniej 30 dni od otrzymania niniejszego powiadomienia.


Miejscowość i data:                           Podpis osób/osoby upoważnionych do reprezentowania firm…..…………………………………                     ………………………………………………………………………………………………
                                                                            (czytelny podpis/pieczątka)

Plik wycofania zgody do pobrania:
wycofanie zgody