Regulamin wystawiania e-Faktur

Regulamin wystawiania i przesyłania faktur drogą elektroniczną w firmie Ipracownia Grzegorz Wysocki

Rozdział 1

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:


1.FAKTURAXL.PL – obsługa Dokumentów elektronicznych.
2.Klient – odbiorca faktury przesłanej w formie elektronicznej.
3.Ipracownia Grzegorz Wysocki – wystawca faktury przesłanej w formie elektronicznej.
4.E-faktura – rozumie się przez to fakturę w formie elektronicznej wystawioną i otrzymaną w dowolnym formacie elektronicznym. Wystawienie jej i wysłanie drogą elektroniczną w postaci pliku w formacie PDF zastępuje przesłanie listem faktury w formie papierowej. Jest to dokument spełniający wymogi określone w Ustawie z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług. Regulamin niniejszy dotyczy E-faktur, e-korekt, e-duplikatów.
5.Akceptacja – zgoda udzielona przez Klienta firmie Ipracownia Grzegorz Wysocki na przesyłanie faktur w formie elektronicznej.

Rozdział 2

Postanowienia Ogólne


1.Niniejszy Regulamin dotyczy świadczenia usługi wystawienia E-faktury.
2.Podstawą prawną wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej (zwaną dalej E‑fakturą) jest Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jednolity Dz.U. z 2011r. nr 177, poz 1054 wraz z późn.zm, (zwana dalej Ustawą).
3.Zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 poz.1204), tworzy się niniejszy regulamin wystawiania i przesyłania faktur drogą elektroniczną(zwany dalej Regulaminem).
4.Podmiotem świadczącym opisaną w Regulaminie usługę drogą elektroniczną w zakresie E‑faktury na podstawie Ustawy, będącą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jest firma Ipracownia Grzegorz Wysocki. Usługa elektronicznej faktury umożliwia otrzymywanie faktury drogą elektroniczną, poprzez platformę FAKTURAXL.PL. Usługa umożliwia otrzymywania powiadomień e-mailowych z linkiem do pobrania E-faktury.

Rozdział 3

E – Faktury


1.Ipracownia Grzegorz Wysocki wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.
2.Formatem faktury w formie elektronicznej jest PDF (Portable Document Format).
3.Warunkiem uruchomienia usługi i otrzymywania E-faktury jest wyrażenie zgody Klienta na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej. W przypadku braków formalnych lub błędów we wniosku, o wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej, usługa nie zostanie aktywowana. Akceptacja przesyłania E-faktur oznacza zarazem akceptację postanowień niniejszego Regulaminu oraz Ogólnych Warunków Sprzedaży zamieszczonych na stronie www.ipracownia.pl.
4.W celu realizacji usługi, Klient zobowiązany jest udostępnić firmie Ipracownia Gregorz Wysocki swój adres e-mail. Klient zobowiązuje się do utrzymania aktywnego adresu e-mail dla potrzeb przesyłania E-faktur.
5.E-faktury będą przesyłane i udostępniane od momentu otrzymania pisemnej zgody od Klienta na otrzymywanie E-faktur w formie elektronicznej.
6.Wniosek o wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej musi zawierać dane pozwalające zidentyfikować Klienta i zostać poświadczony poprzez podpis upoważnionej osoby.
7.Klient zobowiązany jest przekazać firmie Ipracownia Grzegorz Wysocki prawidłowo wypełniony druk „Zgoda na przesyłanie (w tym udostępnianie) faktur w formie elektronicznej” (załącznik nr 1) wyłącznie w formie pisemnej za pomocą następujących kanałów komunikacji:
- listownie na adres siedziby firmy Ipracownia Grzegorz Wysocki,
- korespondencyjnie na adres elektroniczny: biuro@ipracownia.pl

8.Klient jest uprawniony do cofnięcia zgody na wystawianie i przesyłanie E-faktur w każdym czasie. W tym celu Klient zobowiązany jest dostarczyć firmie Ipracownia Grzegorz Wysocki prawidłowo wypełniony druk „Wycofanie zgody na przesyłanie (w tym udostępnianie) faktur w formie elektronicznej” (załącznik nr 2) wyłącznie w formie pisemnej, za pomocą następujących kanałów komunikacji:
- listownie na adres siedziby firmy Ipracownia Grzegorz Wysocki,
- korespondencyjnie na adres elektroniczny: biuro@ipracownia.pl

9.Firma Ipracownia Grzegorz wysocki zaprzestanie wystawiania oraz przesyłania Klientowi E-faktur najpóźniej w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wypełnionego druku, o którym mowa w pkt. 8 powyżej, licząc od dnia następnego po dniu otrzymania druku złożonego prawidłowo i zgodnie ze wzorem.
10.Klient zobowiązany jest do przechowywania otrzymanych faktur w podziale na okresy rozliczeniowe w dowolny sposób zapewniający autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur, łatwość ich odszukania oraz bezzwłoczny dostęp do faktur organowi Krajowej Administracji Skarbowej.
11.Po cofnięciu zgody przez Klienta na wystawianie i przesyłanie E-faktur, faktury korygujące i duplikaty do E-faktur będą wystawiane w formie papierowej z adnotacją, że dotyczą faktury wystawionej i przesłanej w formie elektronicznej i zostaną wysłane na adres wskazany przez Klienta do korespondencji.
12.W przypadku cofnięcia zgody na wystawianie i przesyłanie E-faktur ponowne skorzystanie z usługi E-faktury jest możliwe po wyrażeniu przez Klienta zgody na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
13.Zgoda na wystawianie i przesyłanie E-faktur, w przypadku gdy przeszkody formalne lub techniczne uniemożliwiają wystawienie czy przesłanie E-faktur, nie wyłącza prawa firmie Ipracownia Grzegorz Wysocki do wystawiania i przesyłania tych dokumentów w formie papierowej.
14.Za moment doręczenia E-faktury klientowi należy uznać moment umieszczenia jej na platformie FAKTURAXL.PL i przesłania linku do pobrania dokumentu.

Rozdział 4

Odpowiedzialność i zastrzeżenia


1.Firma Ipracownia Grzegorz Wysocki zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia świadczenia Usługi celem przeprowadzenia prac konserwacyjnych.
2.Firma Ipracownia Grzegorz Wysocki zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie oraz zakończenia świadczenia usługi E-faktura w każdym czasie bez podania przyczyny.
3.Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą dostępne na stronie internetowej Firmy Ipracownia Grzegorz Wysocki - www.ipracownia.pl
4.Firma Ipracownia Grzegorz Wysocki nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które podmiot ten nie miał wpływu lub nie mógł ich przewidzieć.

Rozdział 5

Postępowanie reklamacyjne


1.Przedmiotem reklamacji jest wykonanie usługi niezgodne z warunkami i zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
2.Składane reklamacje nie mogą dotyczyć: nieprawidłowości w funkcjonowaniu przeglądarki internetowej, sprzętu Klienta.

Rozdział 6

Postanowienia końcowe


1.Zmiany w Regulaminie oraz zawieszenie lub zakończenie usługi E-faktura nie mogą naruszać praw nabytych przez Klientów.
2.Wszelkie informacje dotyczące usługi E-faktura oraz treść niniejszego Regulaminu będą dostępne na stronie internetowej www.ipracownia.pl
3.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy.
4.Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach niezbędnych do świadczenia usługi.

Regulamin obowiązuje od dnia 01 stycznia 2023 roku.